Kaupunginvaltuusto, kokous 20.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 320 Tontin 837-117-316-4 myyminen Keva:lle perustettavan yhtiön lukuun

TRE:7784/02.06.02/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, Tampereen maankäytön suunnittelu, keskustahanke sekä Tampere-talo osakeyhtiö järjestivät kilpailun, jolla haluttiin löytää arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ratkaisu hotellin sijoittamiseksi Tampere-talon yhteyteen.

Kilpailu järjestettiin tontinluovutuskilpailuna, johon hankkeesta kiinnostuneiden työryhmien oli mahdollista osallistua. Kilpailun osallistumishakemus julkaistiin Hilmassa 5.6.2013 ja hakemukset piti jättää 25.6.2013 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin kolme hakemusta, jotka kaikki valittiin mukaan kilpailuun. Kilpailuohjelma julkaistiin 10.9.2013 ja ehdotusten sisäänjättöaika päättyi 16.12.2013. Määräaikaan mennessä kaikki kolme kilpailijaa jättivät ehdotuksen.

Lista osallistujista/työryhmät:

1. CapMan Real Estate Oy–Arkval Oy–AR-Vastamäki Oy/”Laterna Magica”
2. SRV Rakennus Oy–Marriot International Inc–Arkkitehtitoimisto ALA Oy
3. Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy–Sunborn Group–Sunborn Oy–Hartela Oy

Kilpailuohjelman mukaan kilpailualueena on osa Tampere-talon tontista 837-117-316-2 sekä tontin ja Kalevantien välinen puistoalue. Voittaneen kilpailuohjelman pohjalta laaditaan asemakaavan muutos, jonka perusteella hotellille muodostetaan oma tontti.

Kilpailulla haettiin kaupunkikuvallisesti hallittua, arkkitehtonisesti korkeatasoista ja Tampere-talon kanssa toimivaa kokonaisuutta, joka on sopusoinnussa Tampere-talon kanssa niin, että sen asema julkisena arvorakennuksena säilyy. Hotellin ja Tampere-talon eri toimintojen ja konseptien on tarkoitus vahvistaa ja tukea toisiaan sekä muodostaa yhdessä monipuolinen tapahtumakeskus.

Kilpailun tavoitteena on rakentaa hotelli kiinteään ja sisäiseen yhteyteen sekä yhteistyöhön Tampere-talon kanssa.

Kilpailuohjelmassa arvosteluperusteiksi ilmoitettiin seuraavat valintakriteerit: Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva (paino 50 %), toiminnallisuus (paino 40 %) ja muut tekniset asiat (paino 10%).

Kilpailuraati totesi kokouksessaan 6.2.2014, että voittajaksi sekä tontinluovutuksen saajaksi esitetään ehdotus, jonka tekijänä on työryhmä: SRV Rakennus Oy, Marriot International Inc ja Arkkitehtitoimisto ALA Oy. Tulos julkistettiin 17.2.2014.

Suunnitelma oli kilpailuehdotuksista kehittämiskelpoisin, erittäin korkeatasoinen ja vastaa kaupunkikuvallisilta ominaisuuksiltaan sekä arkkitehtuuriltaan parhaiten paikalle asetettuja tavoitteita. Hotellin ja Tampere-talon synergiaedut ovat ehdotuksista parhaat, eikä ehdotus kilpaile Tampere-talon liiketoiminnan kanssa. Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Hanketta koskien käynnistettiin asemakaavan muutosprosessi jo kilpailun aikana. Asemakaava nro 8529 on tullut lainvoimaiseksi 30.3.2015 ja sen perusteella on muodostunut liike- ja majoituspalvelujen korttelialueelle 5.5.2015 rekisteröity tontti 837-117-316-4. Tontin pinta-ala on 4.213 m2 ja rakennusoikeus 8.300 k-m2.

Tontinluovutuskilpailun voittajakokoonpano on 14.9.2017 jättänyt anomuksen tontin luovuttamisesta KEVA:lle perustettavan yhtiön lukuun. Keva on liittynyt keväällä 2017 kokoonpanoon sijoittajana ja tulevana hotellin- sekä hotellin tontin omistajana. Tontin hinnoittelusta on teetetty 15.3.2017 päivätty ulkopuolinen arviokirja.

Tontti 837-117-316-4 myydään 3.400.000 euron kauppahinnalla Keva:lle perustettavan yhtiön lukuun. Kiinteistötoimi on yhdessä lakiyksikön kanssa laatinut tämän päätöksen liitteen mukaisen tonttia 837-117-316-4 koskevan kauppakirjaluonnoksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tontti 837-117-316-4 myydään 3.400.000 euron kauppahinnalla Keva:lle perustettavan yhtiön lukuun.

Liitteenä oleva kauppakirjaluonnos hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan tekemään kauppakirjaluonnokseen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa §:ien 638-642 käsittelyn ajan.

Anneli Kivistö poistui kokouksesta.

Esteellisyys

Pekka Salmi oli esteellinen (hallintolaki 28.5 §) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tontti 837-117-316-4 myydään 3.400.000 euron kauppahinnalla Keva:lle perustettavan yhtiön lukuun.

Liitteenä oleva kauppakirjaluonnos hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan tekemään kauppakirjaluonnokseen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pasi Kamppari, Virpi Ekholm, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat