Kaupunginvaltuusto, kokous 20.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 317 Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisen linjaukset

TRE:7694/00.01.02/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tampereen kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan nykyään konsernipalveluyksikössä, joka on nettobudjetoitu yksikkö konsernihallinnossa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vastaavat palvelut tuotetaan Taysin palvelukeskuksessa. Tulevan maakunnan osalta valtion taholta on ohjattu että maakunnassa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tulee hankkia joko valtakunnalliselta yhtiöltä (Hetli Oy) tai paikallisesti perustettavalta palvelukeskusyhtiöltä.

Pirkanmaan toimijoiden (Tampereen kaupunki, Pshp, tuleva maakunta) kesken on ollut yhteinen tahtotila siitä, että talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut järjestettäisiin tulevaisuudessa yhdessä maakunnallisesti hyödyntäen Pirkanmaalla olevaa vahvaa osaamista. Valtion taholta on linjattu että paikallisten inhouse-yhtiöiden perustamisessa tulisi pyrkiä ylimaakunnallisiin ratkaisuihin, jolloin mukana olisi jo toimiva palvelukeskusyhtiö. Ajatuksena on, että lähitulevaisuudessa Suomeen jäisi noin 4-6 maakunnallisia palveluita tuottavia palvelukeskusyhtiötä. Kunnat voivat perustaa yhdessä tulevien maakuntien kanssa nämä paikallisen palvelukeskusyhtiön. Maakuntien on ilmoitettava suunnitelma etenemismallista viimeistään 30.11.2017.

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan maakunta teettivät yhdessä tukipalveluselvityksen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisesta jatkossa. Tukipalveluselvityksen suosituksena todettiin talous- ja henkilöstöhallinnon osalta että palveluiden järjestäminen maakunnan ja Tampereen tiiviillä yhteistyöllä yksityistä kumppania hyödyntäen on suositeltavampaa kuin järjestäminen erikseen. Selvityksessä nähtiin, että alueen osaajat saadaan keskitettyä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, neuvotteluvoima on parempi ja saadaan näin alhaisemmat ostohinnat, iso volyymi mahdollistaa tietojärjestelmien käyttöasteen maksimoinnin ja asiantuntijoiden optimaalisen hyödyntämisen sekä isompana yksikkönä on hyvä lähtökohdat säilyä elinvoimaisen palveluntarjoajana myöhemmin. Selvityksessä nähtiin myös että kumppanin avulla on kyvykkyys tuottaa palveluita valtakunnallisessa mallissa, kumppanin verkoston ja resurssien kautta täydennetään kyvykkyyttä ja valmiuksia saavuttaa aikataulullisesti tiukka palvelukeskuksen käynnistysvaihe.

Tukipalveluselvityksen raportti on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa 27.6.2017 ja Pirkanmaan esivalmistelun johtoryhmässä 22.6.2017, joissa on todettu että valmistelua jatketaan ehdotusten pohjalta. Lisäksi tukipalveluselvityksen raportti on käsitelty Tampereen konsernihallinnon yhteistoimintaryhmässä 8.6.2017 ja kaupungin yhteistoimintaryhmässä 21.6.2017.

Tukipalveluselvityksen raportin valmistumisen jälkeen toimijoiden yhteinen valmisteluryhmä on työstänyt asiaa eteenpäin ja käynyt kumppanuuskeskustelut potentiaalisten kolmen kumppanin, KuntaPro Oy, Kunnan Taitoa Oy ja Monetra Oy kanssa. Valmisteluryhmä esittää yksimielisesti talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien selvittämisen jatkamista yhdessä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa niin että mukana on Monetra Oy yhteisessä inhouse-yhtiössä. Tällä ratkaisulla tultaisiin tekemään myös tulevalle maakunnalle sopiva toimintatapa ja maakunnan muilla kunnilla olisi mahdollisuus liittyä mukaan.

Monetra Oy:n valinta strategiseksi kumppaniksi perustui näkemykseen yhteiselle tahtotilalle kehittämisessä, sopivasta palveluiden kokonaisuudesta ja toimintamalleista, tuottavuuden tavoitteiden saavuttamisesta sekä paikallisen päätösvallan mahdollistamisesta joustavasti. Monetra Oy erottui muista kumppaniehdokkaista mm. vaikutusmahdollisuuksien (omistusrakenteet ja hallituspaikat) kautta, merkittävän palvelukeskustoimijan muodostumisella valtakunnallisesti, toimintakulttuurin sopivuudella Pirkanmaalle, hyvällä asiakastyytyväisyydellä ja harkitulla laajentumisella strategisen kumppanuuden näkökulmasta.

Monetra Oy on perustettu vuonna 2012 Oulun kaupungin palvelukeskuksesta ja se tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja sekä muita tukipalveluja kuntatoimijoille. Monetran pääomistajat ovat Oulun kaupunki ja PPSHP sekä muita asiakasomistajia on noin 40. Monetra on voittoa tavoittelematon inhouse-osakeyhtiö, jossa työskentelee tällä hetkellä noin 450 henkilöä. Monetrassa on käytössä AvainTes, joka on Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus hallinto- ja toimistohenkilöstön soveltamisalalla yleisesti käytetty työehtospimus julkisen alan yhtiöissä. Eläkevakuutusyhtiö Monetrassa on Keva.

Monetrasta on ajatuksena tehdä konsernirakenne, jossa Pirkanmaalla olisi oma yhtiö, ja tämän paikallisen yhtiön toimipiste tulisi olemaan Tampereella. Pirkanmaalla toimivan yhtiön perustaisivat alkuvaiheessa Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri yhdessä Monetran kanssa. Myöhemmin sairaanhoitopiirin osakkeet tulisivat siirtymään tulevalle maakunnalle. Tampereen kaupunki toimisi omistaja-osakkaana ja inhouse-aseman turvin asiakkaana. Yhtiö aloittaisi toimintansa vuoden 2019 alusta ja tuottaisi määritellyt talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut myös Tampereen kaupungille. Tämän paikallisen yhtiön avulla varmistetaan kehittämisen ja asiakkuuden ohjaaminen ja hoitaminen, työpaikkojen säilyminen Pirkanmaalla, suuremmat volyymi- ja kustannushyödyt sekä pystytään suuren palvelukeskusyhtiön toiminnan ylösajo toteuttamaan nykytilaa hyödyntämällä nopeammin kehityskaaressa pidemmälle. Paikallisen yhtiön omistusosuus on alustavasti ajateltu olevan niin että Tampere ja Pshp olisivat yhtä suurilla osuuksilla omistajina Monetran tytäryhtiössä. Monetran konsernin emoyhtiöön tulisi myös Tampereen kaupungille omistusosuus ja mahdollisuus vaikuttamiseen hallituspaikan kautta. Emoyhtiössä osake-enemmistö tulisi olemaan kaupungeilla.

Muutoksen toteutuessa Tampereen kaupungin konsernipalveluyksiköstä siirtyy noin 120 htv:tä talouden, henkilöstöpalveluiden ja ict-palveluiden nykyistä henkilöstöä palvelukeskusyhtiöön. Henkilöstömäärä täsmentyy vielä palvelukeskusyhtiön palveluiden ja asiakaskunnan tarkentumisen ja käytettävien tietojärjestelmien linjausten myötä. Kaupungin konsernipalveluyksikköön tulee jäämään vielä noin 150 htv:tä tuottamaan muita nykyisiä yksikössä olevia palveluja asiakkailleen.

Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti omistamisessa lähtökohtana on kuntalaisten etu ja omistamisen tulee olla luonteeltaan strategista siten, että saadaan taloudellista tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Ns. inhouse-yhtiöitä voidaan perustaa esimerkiksi kuntien yhteisiä palveluja varten. Tämä esitetty toimintamalli toteuttaa näitä periaatteita ja mahdollistaa yhteisten palveluiden tuottavuuden kasvun.

Tampereen kaupungin strategisissa linjauksissa näkyvät tarve tuottavuuden parantumiselle, hallinnollisen työn vähentymiselle ja tukipalveluiden kustannustehokkaalle toiminnalle. Laajassa palvelukeskusyhtiössä on hyvät mahdollisuudet toteuttaa näitä tavoitteita.

Henkilöstölle valmistelun etenemisestä on tiedotettu säännöllisesti ja viimeisimmät tiedotus- ja keskustelutilaisuudet ovat olleet 19.10.2017 ja 23.10.2017. Konsernihallinnon yhteistoimintaryhmässä on käyty yhteistoimintaneuvottelu 10.10.2017 ja asia on käsitelty myös kaupungin yhteistoimintaryhmässä 11.10.2017. Henkilöstön kanssa on käsitelty yhteistoimintamenettelyn mukaisesti valmistelun etenemistä vaihtoehtoineen, työehtosopimusten ja henkilöstöetuuksien muuttumista sekä liikkeenluovutuksen periaatteita. Osakassopimukseen on tarkoitus neuvotella henkilöstön edustaja paikallisen yhtiön hallitukseen ja henkilöstön osalta tullaan laatimaan siirtosopimus.

Valmisteluaikataulu on suunniteltu yhteistyössä ja valmistelua jatketaan edelleen yhteistyössä tulevan maakunnan, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Monetra Oy:n kanssa. Päätökset paikallisen yhtiön perustamisesta tultaneen tekemään alkuvuonna 2018.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallitus toimii konsernihallinnosta vastaavana toimielimenä sekä vastaa hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto vastaa yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista ja konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisen valmistelutilanne merkitään tiedoksi.

Valmistelua jatketaan siten, että vuoden 2018 aikana perustetaan Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Monetra Oy:n kanssa yhteisesti omistettu inhouse-yhtiö talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamiseen ja että osana kokonaisuutta Tampereen kaupunki ostaa Monetra Oy:n emoyhtiön osakkeita.

Palvelukeskusyhtiön perustaminen tuodaan alkuvuoden 2018 aikana erikseen kaupunginhallituksen konsernijaoston ja edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Tampereen kaupunki hankkii vuoden 2019 alusta alkaen määritellyt talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut perustettavalta osakeyhtiöltä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hallintojohtaja Heli Hirvelälle. Asiantuntija poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisen valmistelutilanne merkitään tiedoksi.

Valmistelua jatketaan siten, että vuoden 2018 aikana perustetaan Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Monetra Oy:n kanssa yhteisesti omistettu inhouse-yhtiö talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamiseen ja että osana kokonaisuutta Tampereen kaupunki ostaa Monetra Oy:n emoyhtiön osakkeita.

Palvelukeskusyhtiön perustaminen tuodaan alkuvuoden 2018 aikana erikseen kaupunginhallituksen konsernijaoston ja edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Tampereen kaupunki hankkii vuoden 2019 alusta alkaen määritellyt talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut perustettavalta osakeyhtiöltä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hallintojohtaja Heli Hirvelälle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 3451397 ja hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 4345466, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisen valmistelutilanne merkitään tiedoksi.

Valmistelua jatketaan siten, että vuoden 2018 aikana perustetaan Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Monetra Oy:n kanssa yhteisesti omistettu inhouse-yhtiö talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamiseen ja että osana kokonaisuutta Tampereen kaupunki ostaa Monetra Oy:n emoyhtiön osakkeita.

Palvelukeskusyhtiön perustaminen tuodaan alkuvuoden 2018 aikana erikseen kaupunginhallituksen konsernijaoston ja edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Tampereen kaupunki hankkii vuoden 2019 alusta alkaen määritellyt talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut perustettavalta osakeyhtiöltä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Heli Hirvelä, Annina Nääppä

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat