Kaupunginvaltuusto, kokous 20.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 323 Asemakaava nro 8584, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39

TRE:7568/10.02.01/2014

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Karppinen, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 23.5.2016 päivätyn ja 17.10.2016 tarkistetun asemakaavan nro 8584. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa:
www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8584

Diaarinumero: TRE:7568/10.02.01/2014

TIIVISTELMÄ

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustassa Nalkalan kaupunginosassa osoitteessa Hämeenpuisto 37 ja 39. Asemakaavamuutos koskee korttelin nro 30 tontteja nro 54 ja 56, jotka rajautuvat Hämeenpuistoon, Satamakatuun ja korttelin 30 muihin tontteihin. Suunnittelualueen lähiympäristö on tiiviisti rakennettua ydinkeskustan kerrostaloaluetta. Kortteli 30 on eteläreunastaan hiukan avonainen umpikortteli, jonka rakennuskanta koostuu pääosin 6–8-kerroksisista asuin- ja liikerakennuksista. Suunnittelualue kuuluu länsiosastaan Hämeenpuiston valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY).

Tontin nro 54 länsireunassa Hämeenpuiston varrella sijaitsee 1937 rakennettu asuinkerrostalo, jossa on rinteeseen porrastuen 6 ½ kerrosta ja ullakko. Ajo tontille kulkee Hämeenpuistosta. Rakennuksessa on kerrosalaa n. 4900 m² ja tontin pinta-ala on 2553 m². Tontin nro 56 länsireunassa sijaitsee 1963 valmistunut asuin- ja liikekerrostalo, jossa on 8 kerrosta ja ullakko. Satamakadun puolella on yksikerroksinen liikerakennus ja sen jatkeena pysäköintihalli. Pysäköintihallin päällä on kansipiha. Ajo tontille kulkee Satamakadulta. Rakennuksissa on kerrosalaa yhteensä n. 5400 m² ja tontin pinta-ala on 2643 m².

Asemakaavan tavoitteet

Tontin nro 54 omistajan tavoitteena on rakentaa pihaan 4- tai 5-kerroksinen asuinrakennus ja korottaa olemassa olevaa rakennusta yhdellä kerroksella. Pihaan rakennetaan pihakannen alle pysäköintilaitos. Tontin nro 56 omistajan tavoitteena on purkaa matalat jo elinkaarensa loppupäässä olevat rakennukset ja rakentaa tilalle uudisrakennus, jossa on asuntoja, liiketilaa sekä osittain maanalainen autohalli. Hämeenpuiston suuntaisen korkean talon ullakolle on tavoitteena rakentaa lisäasuntoja ja tehdä pihaan viihtyisä yhteinen oleskelualue.

Kaupungin tavoitteena on selvittää hakijan suunnitelmien mukaisten hankkeiden toteuttamiskelpoisuus ja siitä aiheutuvat merkittävät ympäristövaikutukset. Suunnittelussa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa, muutoksen vaikutukset korttelirakenteeseen sekä vaikutusalueen erityiset kaupunkikuvalliset, kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. Suunnitelma edistää kaupungin täydennysrakentamistavoitteiden toteutumista.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi ovat tehneet tontin nro III-30-54 omistaja Asunto-osakeyhtiö Hämeenpuisto 37 sekä tontin nro III-30-56 omistaja Asunto Oy Hämeenpuisto 39.

Kaava tuli tontin nro 56 osalta vireille 20.10.2015, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 22.10.–19.11.2015. Suunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 29.10.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 6 viranomaiskommenttia ja 4 mielipidettä.

Aloitusvaiheen jälkeen kaavaan liitettiin myös tontti nro 54. Tontin 54 osalta laadittiin kaksi vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta, joissa sisäpihalle sijoittuu 5-kerroksinen (VE A) tai 4-kerroksinen (VE B) asuinrakennus. Luonnosvaihtoehdot A ja B sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 26.5.–16.6.2016 ja niistä keskusteltiin yleisötilaisuudessa 2.6.2016. Aineistosta saatiin 4 viranomaisten lausuntoa/kommenttia sekä 14 mielipidettä 12 eri taholta. Suunnitelmista keskusteltiin lähinaapureiden kanssa asukastilaisuudessa 5.10.2016.

Asemakaava

Asemakaavan muutos mahdollistaa tonttien täydennysrakentamisen. Tontit säilyvät asuin- ja liikekäytössä. Kaava-alueelle osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 16 270 k-m² ja rakennusoikeus kasvaa yhteensä n. 6200 k-m².

Tontilla 54 mahdollistetaan V-kerroksisen asuinrakennuksen rakentaminen sisäpihalle sekä nykyisen asuinrakennuksen korottaminen yhdellä kerroksella. Tontille osoitetaan rakennusoikeutta 7100 k-m² ja tonttitehokkuudeksi muodostuu e=2,78. Tontilla 56 mahdollistetaan V–VIII-kerroksisen asuin- ja liikerakennuksen rakentaminen nykyisen liikesiiven tilalle Satamakadun varteen sekä nykyisen asuinrakennuksen korottaminen yhdellä kerroksella. Tontille osoitetaan rakennusoikeutta 9170 k-m² ja tonttitehokkuudeksi muodostuu e=3,47.

Pysäköinti sijoitetaan tonttien yhteiseen maanalaiseen pysäköintilaitokseen, jonne ajetaan Satamakadulta tontin 56 kautta. Pysäköintihallin päällä on oleskelupiha.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. Tontilla nro 56 sijaitsevaa Tampereen Sähköverkko Oy:n muuntamoa ei voida purkaa, ennen kuin korvaava muuntamo on käytössä.

Kiinteistötoimella ei ole asemakaavallista huomautettavaa. Maankäyttösopimus tulee tehtäväksi ennen asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittelyä.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Elina Karppinen, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Hyväksytään asemakaavaehdotus nro 8584 (päivätty 23.5.2016  ja tarkistettu 17.10.2016 ) asetettavaksi nähtäville ja esitetään se nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Asemakaavaehdotus nro 8584 kuulutettiin yleisesti nähtäville 3.11.–5.12.2016 ja siitä pyydettiin lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Ehdotuksesta saatiin Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto ja 7 muistutusta (As Oy Kaijakkahovi, Tampereen polkupyöräilijät ry sekä 5 yksityistä tahoa).

Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa hankkeesta. Suurin osa mielipiteen jättäneistä vastustaa täydennysrakentamista ja on huolissaan täydennysrakentamisen aiheuttamista haitoista etenkin uudisrakennusten vastapäisille asukkaille. Asukkaat eivät ole saaneet tarpeeksi tietoa hankkeen eri vaiheissa. Hämeenpuisto 39:ssä nykyisten saunatilojen toivotaan säilyvän ja Hämeenpuisto 37:ssä toivotaan uudet sauna- ja pyykkitilat purettavien tilalle. Pihapaikkojen poistumista pidetään huonona ratkaisuna eikä esitettyjä autohallipaikkoja pidetä kaupungin vaatimusten mukaisina. Kaavamuutos saattaa estää tontin nro 54 nykyisen rakennuksen kehittämisen. Tampereen polkupyöräilijät ry tuo esiin Satamakadun pyörätien parantamistarpeet.

Nykyisin tontilla nro 56 (uusi nro 57) sijaitseva Satamakadun pyöräkaista muutetaan asemakaavassa katualueeksi mm. kunnossapidon selkiyttämiseksi. Nykyinen jalkakäytävä merkitään yleiselle jalankululle varatuksi alueen osaksi, jolla tontille ajo on sallittu. Muistutukset olivat pitkälti saman sisältöisiä valmisteluaineistosta saadun palautteen kanssa, eikä suunnitelmaan ollut niiden johdosta tarpeen tehdä muita muutoksia. Kaavaprosessin aikana saadut alkuperäiset palautteet ovat kaavaselostuksen liitteenä ja vastineet on kirjattu kaavaselostukseen.

Ennen kaavan hyväksymistä tulee laadittavaksi maankäyttösopimus maanomistajan ja Tampereen kaupungin kiinteistötoimen välillä.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8584

Diaarinumero: TRE:7568/10.02.01/2014

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

23.5.2016 päivätty sekä 17.10.2016 ja 6.3.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8584 hyväksytään muistutuksista ja lausunnosta huolimatta ja

esitetään kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Perustelut

Asemakaavaehdotukseen liittyvät maankäyttösopimukset on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 4.10.2017.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

23.5.2016 päivätty sekä 17.10.2016 ja 6.3.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8584 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Mikko Nurminen poistui kokouksesta.

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

23.5.2016 päivätty sekä 17.10.2016 ja 6.3.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8584 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, muistuttajat, kiinteistötoimi, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, kuulutus, Jalo Tarja/tupa

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-aatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat