Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 469 Tontin XXVI-646-2, Muotialantie 36 siirto ja varojen käyttöselvitys

TRE:4505/02.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Tampereen Kotilinnasäätiön kanssa laadittiin maanvuokrasopimus tontista XXVI-646-2. Sopimuksessa vuokramies sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (muut vuokraehdot, kohta 2). Vuokramiehellä ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä kolmannelle, ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumustaan (kohta 7). Jos vuokraoikeus siirretään ennen kuin kohdassa 2 mainittu rakentamisvelvoite on täytetty, on vuokramiehen suoritettava kaupungille sopimussakkoa vuotuisen vuokranmaksun kaksikymmentäviisikertainen määrä, ellei kaupunki vuokramiehen hakemuksesta erityisistä syistä toisin päätä (kohta 19).

Myöhemmin on tullut ilmi, että Tampereen Kotilinnasäätiö on siirtänyt tontin vuokraoikeuden ennen rakentamisvelvollisuuden täyttymistä. Tampereen Kotilinnasäätiö on tehnyt kumppanuussopimuksen Lehto Groupin kanssa. Tontin XXVI-646-2 vuokrasopimuksen siirto kuuluu yhtenä asiana kumppanuussopimukseen. Kotilinnasäätiön perustama Asunto Oy Tampereen Nekalanpuisto on hakenut kaavan mukaisesti rakennuslupaa. Sen jälkeen on tehty päätös koko osakekannan myymisestä Lehto Groupiin kuuluvalle Rakennuskartio Oy:lle, joka liittyy em. kumppanuussopimukseen.

Tampereen Kotilinnasäätiö ilmoittaa kirjeessään, että tontin XXVI-646-2 vuokrasopimus on tehty Kotilinnasäätiölle, eikä sitä ole siirretty Asunto Oy Tampereen Nekalanpuistolle ennen kuin se on myyty Rakennuskartio Oy:lle. Tämä on johtanut siihen, että vuokrasopimuksen kohdan 19 mukainen lauseke sanktioineen täyttyy, kun vuokraoikeus on siirretty rakentamattomana eteenpäin.

Tampereen Kotilinnasäätiö hakee vuokrasopimuksen sanktion perimättä jättämistä tai kohtuullistamista. Kotilinnasäätiö ilmoittaa käyttävänsä vuokrasopimuksen myynnistä syntyneet varat, 1.150.000 euroa, kaupungin asuntopolitiikan toteuttamiseen.

Tontin XXVI-646-2 tämänhetkinen vuosivuokra on 72.000 euroa, joten sanktion suuruus olisi 1.800.000 euroa.

Käydyissä neuvotteluissa on ehdotettu, että sanktio voitaisiin jättää perimättä ehdolla, että Tampereen Kotilinnasäätiö velvoitetaan toteuttamaan Ranta-Tampellan alueelle kohtuuhintaiseen asumiseen tarkoitettu rakennushanke ja käyttämään koko 1.150.000 euron summa kohteen omarahoitusosuuteen. Mikäli summaa ei kokonaisuudessaan tähän käytetä, velvoitetaan Kotilinnasäätiö maksamaan käyttämättä jäänyt summa sopimussanktiona Tampereen kaupungille.

Valtuusto hyväksyi 10.10.2011 § 223 Ranta-Tampellan alueen asemakaavat. Valtuusto liitti päätökseen seuraavan toivomusponnen: Tampereen kaupunki tukee asemakaava-alueen väestön monimuotoisuutta varmistamalla, että alueelle sijoitetaan julkista vuokra-asuntotuotantoa, opiskelija-asuntoja ja senioriasumista. Velvoittamalla Kotilinnasäätiön kohtuuhintaiseen asumishankkeeseen kaupunginhallitus toteuttaisi valtuuston tahtoa. Samalla päätös tukisi MAL-sopimuksen (Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016-2019) tavoitteita.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Maanvuokrasopimuksen ehtojen mukainen sanktio, 1.800.000 euroa, jätetään perimättä Tampereen Kotilinnasäätiöltä ehdolla, että Kotilinnasäätiö toteuttaa Ranta-Tampellan alueella kohtuuhintaiseen asumiseen tarkoitetun rakennushankkeen ja käyttää vuokrasopimuksen myynnistä saamansa 1.150.000 euron summan kohteen omarahoitusosuuteen. Mikäli summaa ei kokonaisuudessaan tähän käytetä, velvoitetaan Tampereen Kotilinnasäätiö maksamaan käyttämättä jäänyt summa sopimussanktiona Tampereen kaupungille.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle yksimielisesti.

Esteellisyys

Atanas Aleksovski oli esteellinen (hallintolaki 28.5 §). Häntä kuitenkin kuultiin asiantuntijana ja hän poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Varajäsen Ilpo Sirniö oli läsnä asian käsittelyn ajan.

Kalervo Kummola poistui ja varajäsen Anneli Taina saapui kokoukseen.

Teppo Rantanen ja Markus Kiviaho olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa.

Jaakko Stenhäll teki pöydällepanoehdotuksen. Minna Minkkinen ja Jaakko Mustakallio kannattivat Stenhällin ehdotusta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Stenhällin pöydällepanoehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 5144 884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 26.6.2017 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa muutettuna sekä lisäyksellä perusteluihin.

Lisäys perusteluihin:

Maanvuokrasopimuksen kohdassa 19 todetaan, että jos vuokraoikeus siirretään ennen kuin kohdassa 2 mainittu rakentamisvelvoite on täytetty, on vuokramiehen suoritettava kaupungille sopimussakkoa vuotuisen vuokranmaksun kaksikymmentäviisikertainen määrä, ellei kaupunki vuokramiehen hakemuksesta erityisistä syistä toisin päätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Maanvuokrasopimuksen ehtojen mukainen sanktio 1.800.000 euroa kohtuullistetaan 1.150.000 euron suuruiseksi, mikä vastaa Tampereen Kotilinnasäätiön vuokrasopimuksen myynnistä perusteettomasti saamaa summaa.

Kotilinnasäätiö velvoitetaan toteuttamaan Ranta-Tampellan alueella kohtuuhintaiseen asumiseen tarkoitettu rakennushanke ja käyttämään saamansa 1.150.000 euroa kohteen omarahoitusosuuteen. Säätiön tulee esittää kaupungille suunnitelma kohteen toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä raportoida tästä hankkeen taloudelliseen loppuselvitykseen perustuen. Mikäli summaa ei kokonaisuudessaan tähän käytetä, Tampereen Kotilinnasäätiö velvoitetaan maksamaan perusteetta saamansa summa kokonaisuudessaan sopimussanktiona Tampereen kaupungille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille sekä tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Sinikka Torkkola ehdotti asian jättämistä pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei kannatettu, se raukesi. Asian käsittelyä jatkettiin.

Aila Dündar-Järvinen teki muutosehdotuksen, että päätösehdotus muutetaan alkuperäiseen muotoon:

"Maanvuokrasopimuksen ehtojen mukainen sanktio,​ 1.800.000 euroa,​ jätetään perimättä Tampereen Kotilinnasäätiöltä ehdolla,​ että Kotilinnasäätiö toteuttaa Ranta-​Tampellan alueella kohtuuhintaiseen asumiseen tarkoitetun rakennushankkeen ja käyttää vuokrasopimuksen myynnistä saamansa 1.150.000 euron summan kohteen omarahoitusosuuteen. Mikäli summaa ei kokonaisuudessaan tähän käytetä,​ velvoitetaan Tampereen Kotilinnasäätiö maksamaan käyttämättä jäänyt summa sopimussanktiona Tampereen kaupungille." Ilpo Sirniö kannatti Dündar-Järvisen ehdotusta.

Kokous keskeytettiin kymmenen minuutin neuvottelutauon ajaksi.

Sinikka Torkkola teki muutosehdotuksen: "Esitän, että maanvuokrasopimuksen ehtojen mukainen sanktio 1.800.000 euroa peritään Kotilinnasäätiöltä täysimääräisesti." Jaakko Mustakallio ja Olga Haapa-aho kannattivat Torkkolan muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta, joista on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestysesityksen: ensin äänestetään Dündar-Järvisen ja Torkkolan muutosehdotusten välillä ja sitten voittanut vastaan esittelijän pohjaehdotus.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Dündar-Järvisen muutosehdotuksen hyväksyminen KYLLÄ, Torkkolan muutosehdotuksen hyväksyminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Dündar-Järvisen muutosehdotukset hyväksyttiin äänin 8-3, kaksi tyhjää.

Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän pohjaehdotuksen hyväksyminen KYLLÄ, Dündar-Järvisen muutosehdotuksen hyväksyminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 8-4, yksi tyhjä.

Tiedoksi

Tampereen Kotilinnasäätiö, Teppo Rantanen, Virpi Ekholm, Aila Taura, Markus Kiviaho, Arto Vuojolainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.